Loading...

Algemene voorwaarden

Onze huisregels

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met S-Senz Health, Body & Mind (kvk 0883.988.219). Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

2. Behandelingen

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de wellnessconsulente geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling

Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd. Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderszijds is de cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de wellnessconsulente te verstrekken, voor zover de ciënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

S-Senz is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen bij S-Senz zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt. Zo kunnen we je de beste service aanbieden. Natuurlijk ben je altijd welkom in onze boetiek voor productjes. Afspraken kunnen gemaakt worden via onze website, in mijn gezondheidsstudio, via 0465/048.337 of info@s-senz.be. Als we tijdens onze openingsuren uw oproep niet beantwoorden, dan zijn wij bezig met een behandeling. Tijdens een behandeling staan rust en aandacht voor de cliënt centraal, waardoor er geen oproepen worden aangenomen. Daardoor zijn we telefonisch soms moeilijk bereikbaar.

C. Timing

We verzoeken je vriendelijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de afspraak tijdig kan beginnen. Ben je te laat op je afspraak dan verlies je mogelijk die behandel tijd en zal je afspraak ingekort worden of, in het uiterste geval, zal niet kunnen doorgaan.

Als je een afspraak maakt kan je een e-mail adres invullen. We raden je aan om dit te doen want dan krijg je een herinneringsmail. De afspraak vergeten is dan bijna onmogelijk!

Ga je toch te laat zijn? Verwittig ons dan eventjes telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden.

Niet komen opdagen (“no show”)? Je begrijpt dat we dit niet kunnen tolereren. Als je een afspraak bij S-Senz boekt, blokkeer ik voor jou voldoende tijd om de behandeling uit te voeren. Kom je niet opdagen dan blijft de tijd die je hebt ingeboekt voor jou geblokkeerd. Geen andere klant kan deze opvullen. Om die reden wordt bij een no show een percentage van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”). De tijd die je blokkeerde heb ik immers steeds voor jou voorzien, ook als je niet komt opdagen. Die tijd wordt in rekening gebracht.

3. Annulaties

A. Algemeen

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 12 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Bij annulering binnen 12 uur tot 4 uur voor een afspraak is de cliënte 50% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Bij het zonder tijdige annulering tot 4 uur tevoren niet verschijnen voor een afspraak (no show) is de cliënte tot 75% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

Als dit niet correct gebeurd, zullen wij u 50% van de behandelingsprijs aanrekenen als annulatiekost.

B. Verantwoording

Je begrijpt dat we dit niet kunnen tolereren. Als je een afspraak bij S-Senz boekt blokkeer ik voor jou voldoende tijd om de behandeling uit te voeren. Kom je niet opdagen of annuleer je laattijdig dan blijft de tijd die je hebt ingeboekt voor jou geblokkeerd. Geen andere klant kan deze opvullen. Om die reden wordt bij een no show en laattijdige annulatie een percentage van de behandeling in rekening gebracht. De tijd die je blokkeerde hebben we immers steeds voor jou voorzien, ook als je niet komt opdagen. Die tijd wordt in rekening gebracht.

4. Betaling

U kan bij ons betalen met contant geld en via de Bancontact-applicatie op uw smartphone.

5. Productverkoop

A. Algemeen

S-Senz verkoopt producten, al dan niet in het kader van een behandeling. Bij de verkoop van deze producten wordt de cliënte desgewenst door de wellnessconsulente geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

B. Inruilen en retour

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

6. Verplichting S-Senz

A. Algemeen

S-Senz neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

S-Senz neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant S-Senz tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op S-Senz rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Persoonsgegevens

S-Senz behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij S-Senz daartoe wettelijk verplicht is.

Natuurlijk zijn we trots op de resultaten die we neerzetten. Om dit aan jou te kunnen tonen is het mogelijk dat er voor & na foto’s gemaakt worden. Bij de behandeling zal de wellnessconsulente je vragen of deze foto’s gemaakt mogen worden en of deze mogen gebruikt worden voor marketing doeleinden. Dit gebeurt natuurlijk steeds anoniem en met oog voor je privacy.

C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

S-Senz kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de wellnessconsulente stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte uiteraard altijd contact opnemen met S-Senz.

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met S-Senz. Dit is van het grootste belang. De wellnessconsulente zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

S-Senz kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

7. Aansprakelijkheid

S-Senz treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is S-Senz nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

S-Senz is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart S-Senz van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

S-Senz is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

S-Senz is nooit aansprakelijk voor schade door derden. Verwijzingen van S-Senz naar andere ondernemingen en hun websites of apps zijn slechts informatief van aard.

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van S-Senz te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan S-Senz betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

8. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door S-Senz verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij S-Senz. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van S-Senz is uitdrukkelijk verboden.

9. Parkeren

Er is gratis parkeergelegenheid op onze oprit voor onze klanten tijdens de openingsuren. We vragen om mooi voor de inkom te parkeren, zodat de inrit mooi vrij blijft. Parkeren is steeds op eigen risico. S-Senz is niet verantwoordelijk voor enig ongeval of diefstal op onze parking.

10. Slotbepaling

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van S-Senz.